'; else if (strstr($browser,"MOZILLA")) return ''; else return ""; } $BrowserNameGet = getBrowserName(); if ($BrowserNameGet != "") { echo $BrowserNameGet; } ?> Summary of 2553311 - ระบบสารสนเทศชุมชน (อ.บดินทร์ ศิริเกษ)

2553311 - ระบบสารสนเทศชุมชน (อ.บดินทร์ ศิริเกษ)
(Principles of Communication Arts)

 This course requires an enrolment key

ความหมาย รูปแบบ ประเภท และวิธีการระบบสารสนเทศสำหรับการพัฒนาชุมชน การเรียนรู้และจัดทำระบบสารสนเทศชุมชน เปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการจัดการชุมชน เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาและเสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชน นำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

This course requires an enrolment key

ฝ่ายนวัตกรรมและสื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ชั้น 1 อาคารอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
113 ม.12 ถ.ร้อยเอ็ด-โพนทอง ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 โทร. 043-556001-8 โทรสาร. 043-556009

Designed by Bordin