'; else if (strstr($browser,"MOZILLA")) return ''; else return ""; } $BrowserNameGet = getBrowserName(); if ($BrowserNameGet != "") { echo $BrowserNameGet; } ?> Summary of BBC3209/MBC3208 การวิเเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

BBC3209/MBC3208 การวิเเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
(BBC3209/MBC3208 )

 This course requires an enrolment key

คำอธิบายรายวิชา

แนวคิดระบบสารสนเทศและประเภทของระบบสารสนเทศในองค์กรธุรกิจ วงจรการพัฒนาระบบ ระเบียบวิธีการ เครื่องมือในการวิเคราะห์ระบบ ผังงานระบบ ตารางการตัดสินใจ การกำหนดปัญหาและการศึกษาความเป็นไปได้ของระบบ การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุน การออกแบบข้อมูลนำเข้า การออกแบบการแสดงผลลัพธ์ของระบบ การออกแบบฐานข้อมูล การออกแบบกระบวนการประมวลผลระบบ และการจัดทำเอกสารคู่มือระบบ

This course requires an enrolment key

ฝ่ายนวัตกรรมและสื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ชั้น 1 อาคารอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
113 ม.12 ถ.ร้อยเอ็ด-โพนทอง ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 โทร. 043-556001-8 โทรสาร. 043-556009

Designed by Bordin