'; else if (strstr($browser,"MOZILLA")) return ''; else return ""; } $BrowserNameGet = getBrowserName(); if ($BrowserNameGet != "") { echo $BrowserNameGet; } ?> Summary of การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์พกพา

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์พกพา
(Mobile App)

 This course requires an enrolment key


คลาสและเอพีไอที่สําคัญในการเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่การออกแบบส่วน
การติดต่อกับผู้ใช้ การใช้งานคอมโพเนนต์ต่างๆ เพื่อ
สร้างโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การจัดการเหตุการณ์
การจัดการฐานข้อมูลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การเขียนเกมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การเขียน
โปรแกรมส่งข้อความ และติดต่อเซิร์ฟเวอร์

This course requires an enrolment key

ฝ่ายนวัตกรรมและสื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ชั้น 1 อาคารอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
113 ม.12 ถ.ร้อยเอ็ด-โพนทอง ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 โทร. 043-556001-8 โทรสาร. 043-556009

Designed by Bordin