'; else if (strstr($browser,"MOZILLA")) return ''; else return ""; } $BrowserNameGet = getBrowserName(); if ($BrowserNameGet != "") { echo $BrowserNameGet; } ?> Summary of BBC2312โปรแกรมประยุกต์การควบคุมสินค้าคงคลัง

BBC2312โปรแกรมประยุกต์การควบคุมสินค้าคงคลัง
(BBC2312)

 This course requires an enrolment key

BBC2312 โปรแกรมประยุกต์การควบคุมสินค้าคงคลัง 3(2-2-5) Programming Application for Inventory Control การจัดซื้อ การรับ การจัดส่งสินค้า การควบคุมคลังสินค้าคงคลังการตัด บัญชีสินค้า การวิเคราะห์ การขยายและการยึดครอง ตลาด ฝึกเขียนโปรแกรม และ การน าโปรแกรมส าเร็จรูป มาประยุกต์ใช้กับงานด้านควบคุมสินค้า

This course requires an enrolment key

ฝ่ายนวัตกรรมและสื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ชั้น 1 อาคารอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
113 ม.12 ถ.ร้อยเอ็ด-โพนทอง ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 โทร. 043-556001-8 โทรสาร. 043-556009

Designed by Bordin