'; else if (strstr($browser,"MOZILLA")) return ''; else return ""; } $BrowserNameGet = getBrowserName(); if ($BrowserNameGet != "") { echo $BrowserNameGet; } ?> Summary of 4123601-โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย (อ.สำเนียง จุลเสริม)

4123601-โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย (อ.สำเนียง จุลเสริม)
(โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย)

 This course requires an enrolment key

       การคำนวณโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย การทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ย ค่าสัดส่วน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวัดความสัมพันธ์ การวัดความตรงและความเที่ยงของแบบสอบถาม การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและสองทาง การทดสอบนอนพาราเมตริก และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัย เช่น โปรแกรม SPSS

This course requires an enrolment key

ฝ่ายนวัตกรรมและสื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ชั้น 1 อาคารอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
113 ม.12 ถ.ร้อยเอ็ด-โพนทอง ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 โทร. 043-556001-8 โทรสาร. 043-556009

Designed by Bordin